قىزمەت گرۋپپاسى ديقاندارمەن بىرگە قاربالاستىققا ءتۇستى   قابا: قىزمەت گرۋپپاسىنداعى كادرلار ناقتى ىستەر ىستەپ بەردى   شينجياڭنىڭ «ەڭ زەرەكتەرىن» تاڭداۋ قيمىلى باستالدى   وتىرىقتانعان مالشىلاردىڭ تىڭ تىرلىگى   قىستاققا تۇسكەن كادرلار جۇرت جۇرەگىن توعىستىردى   بۋىرشىن: قوي باعىمشىلىعىنان ۇلگى كورسەتۋ قىستاعىن قۇردى   «كىتاپ وقىعىڭ كەلسە ومىربەكتى ىزدە»   ناراتتاعى نار جىگىت  

اۋىلعا كوپتەپ بارا بەر

نۇربولات شەريازدان ۇلى

2018.04.08 17:23 كەلۋ قاينارى : شينجياڭ گازەتىنەن

ۇگىتتەپ اقىل - كەڭەسىن،
كوتەرىپ حالىق ورەسىن.
ەلىم دەپ تۋعان ەرلەردى،
اۋىلدان ىلعي كورەسىڭ.

ۇزاتىپ ءاربىر كەشتەرىن،
ارالاپ تاۋ مەن بوكتەرىن.
ەگىنشىنىڭ قاسىندا،
شابىسقان بىرگە كەتپەنىن.

كوڭىلدى نەتكەن كۇندەرى،
جايقالعان دالا گۇلدەرى.
قۇرىلتاي رۋحىن جەتكىزىپ،
ءماندى ءوتىپ جاتىر كۇندەرى.

اۋىلعا تىرەك ۋىقسىڭ،
جاندارعا ىزگى جۋىقسىڭ.
ەلى ءۇشىن تۋعان ەرلەرىم،
ەل ءۇشىن ماڭگى بيىكسىڭ.
تۋىسپەن بىرگە تۇنەگەن،
قارىن دا بىرگە كۇرەگەن.
تامىر تارتىپ اۋىلعا،
تىلەگىمەن ەلدىڭ تۇلەگەن.

كوكونىسىن ەگىپ قاۋىمنىڭ،
ەڭبەكتە بىرگە بولدىڭ سەن.
كەشتەردە بىتپەي جۇمىسىڭ،
تۋىسپەن بىرگە قوندىڭ سەن.

جاۋاپتى بولىپ جالپىعا،
جاز ءديدار مىنەز تانىتقان.
باۋىرى بولدىڭ ءار ۇلتتىڭ،
اينالدىم ماڭعاز حالىقتان.

پارتيانىڭ الىپ ءتالىمىن،
بارىنشا قانات قاعا بەر.
تۋىستار بولىپ تۇعىرىڭ،
اۋىلعا كوپتەپ بارا بەر.
جاۋاپتى رەداكتورى : ريزا حاميت قىزى
ءبىز تۋرالىبىزبەن بايلانىسسايت كارتاسىگازەتكە جازىلۋحابار - ماقالا جولداۋ